Bijgewerkt op 12-10-2020

EFAA en EFAA Opleidingen, gevestigd en kantoorhoudende te 6001 SJ in Weert aan de Houtstraat 14, hierna te noemen: EFAA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 13035625. EFAA Opleidingen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 13035624. Van toepassing vanaf januari 2004.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
EFAA en EFAA opleidingen: service- en opleidingsorganisatie voor de fitness- en gezondheidsbranche ten behoeve van kwaliteit, continuïteit en structuur.
EFAA-service: opleidingen, congressen, vakbladen, (interim) management advies, online portal en kenniscentrum.

Artikel 1. Definitie

1.1. Opdrachtgever: De partij met wie EFAA een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden en personen die gebruik maken van de diensten van EFAA/Nieuwe Gezondheid.

1.2. Partijen: EFAA, bedrijven, individuen.

1.3. Bedrijven: organisaties, verbonden aan EFAA, die Aangesloten Personen in de gelegenheid stelt om gebruik te maken van de service van EFAA

1.4. Individuen: Aangesloten natuurlijke personen die via het bedrijven de Leefstijlclub website aangeboden krijgen of daar zelfstandig voor kiezen.

1.5. Persoonsgegevens: alle informatie over een natuurlijke persoon

1.6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.7. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

1.8. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

1.9. Datalek: Onrechtmatige inbreuk in verband met persoonsgegevens:

1.10. Website: www.EFAA.nl, www.Leefstijlclub.nl en www.nieuwe-gezondheid.nl

1.11. Onafhankelijke derde: de heer H. van Breugel

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EFAA en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EFAA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met EFAA/Nieuwe Gezondheid betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

2.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met EFAA/Leefstijlclub betreffende deelname of opdracht tot het gebruiken van de website www.leefstijlclub.nl, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

2.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door EFAA.

2.6. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen de lopende verplichtingen van Opdrachtgever als Verwerker, zoals het melden van Datalekken, waarbij Persoonsgegevens van EFAA betrokken zijn, en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

2.7. Ingeval van enige discrepantie tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen EFAA en Opdrachtgever, prevaleren te allen tijde de bepalingen uit de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle aanbiedingen van EFAA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EFAA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EFAA worden verstrekt.

4.2. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst, benodigde gegevens niet tijdig aan EFAA zijn verstrekt, heeft EFAA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. Overeenkomsten kunnen zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten.

4.4. EFAA is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst te weigeren.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opleiding/workshop/congres en bij lidmaatschappen minimaal voor een jaar en geldt tot schriftelijke wederopzegging, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 De aangekochte online content / E-learning modules zullen 3 jaar (na activatie datum) beschikbaar blijven. Na deze tijd kunnen er geen rechten van toegang tot de content geclaimd worden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst / locatie

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EFAA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal EFAA de opdrachtgever hierover, zover mogelijk, vooraf inlichten.

6.4. EFAA behoudt zich het recht voor deze leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

6.5. EFAA heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/congres/opleiding het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal opdrachtgevers van de workshop/congres/opleiding. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, behoudt EFAA zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van EFAA aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de opdrachtgever. Indien de oorzaak van de wijziging aan EFAA kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van EFAA. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

6.6. Wijziging van de locatie, bij te geringe deelname, is geen reden voor annulering.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Vervanging

8.1. De opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde opdrachtgever, in overleg een ander aan de workshop/congres/opleiding laten deelnemen, voor zover de vervanging aan EFAA wordt medegedeeld (zie ook art. 4.1) vóór de aanvangsdatum van de cursus. Vervanging na aanvang van de workshop/congres/opleiding is niet toegestaan.

Artikel 9. Annulering en in de plaatsstelling of verplaatsing

9.1. De geboekte opleidingen/workshops/congressen annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Hier zijn de volgende administratiekosten aan verbonden:

 • Tot 3 weken voor aanvang kan schriftelijk geannuleerd worden en zijn de annuleringskosten €75,- (mits er nog geen gebruik is gemaakt van de online leermaterialen, in dat geval wordt € 450 annuleringskosten in rekening gebracht).
 • Binnen 3e of 2e week voor aanvang voor aanvang kan schriftelijk geannuleerd worden en zijn de annuleringskosten € 250 (indien gebruik is gemaakt van de online leermaterialen, zijn de kosten €450)
 • Na 1 week voor aanvang kan niet meer geannuleerd worden en vindt er geen teruggave van deelnamegelden meer plaats. De opdrachtgever kan wel gebruikmaken van de vervangingsregel (zie art. 8).
 • Wanneer de opdrachtgever na aanvang of tijdens de duur van de workshop/congres/opleiding, deelname beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling noch tegoed.

9.2. Indien men de Fitnesstrainer A of NASM Personal Trainer opleiding tussentijds wil stopzetten en op een later tijdstip weer wil voortzetten, dienen hiervoor opnieuw de opleidingskosten betaald te worden. U krijgt hierop dan wel korting.

 • De korting bedraagt €400,- als het de Fitnesstrainer A opleiding betreft.
 • De korting bedraagt €750,- als het de NASM Personal Trainer opleiding betreft.

Voor andere opleidingen zijn er geen kortingen van toepassing en dienen de volledige opleidingskosten opnieuw voldaan te worden.

Artikel 10. Opzegging abonnement

10.1. Een abonnement wordt stilzwijgend, tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs, met een jaar verlengd tenzij de wederpartij het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

De overeenkomst wordt ontbonden en de vorderingen van EFAA op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

11.1. Na het sluiten van de overeenkomst, aan EFAA ter kennis gekomen omstandigheden die EFAA goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

11.2. De opdrachtgever die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/congres/opleiding daardoor wordt bemoeilijkt, kan door EFAA van deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

11.3. EFAA heeft het recht deelname van de opdrachtgever - dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer - aan een opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zie artikel 13.

11.4. EFAA heeft het recht de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever - dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer - te weigeren, de opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door deze aan EFAA betaalde bedrag.

11.5 Na het sluiten van de overeenkomst heeft opdrachtgever 7 dagen bedenktijd om de opleiding zonder bijkomende kosten, uitsluitend schriftelijk, te annuleren. Indien men een lesdag heeft bijgewoond kan men de opleiding niet meer annuleren ongeacht de 7 dagen bedenktijd nog niet verstreken zijn.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij EFAA, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/congres/ opleiding schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij EFAA. De opdrachtgever krijgt daarop zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, een reactie. Mocht een reactie langer gaan duren zullen wij opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

12.2 Opdrachtgever kan schriftelijk in beroep treden. Wij brengen opdrachtgever in contact met een onafhankelijke derde. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en worden maximaal 1 jaar bewaard.

Artikel 13. Betaling

13.1. Betaling (of eerste termijn betaling) dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EFAA aan te geven wijze.

13.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

13.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van EFAA en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens EFAA onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.5. De betaling voor deelname aan de workshops/congressen dient vooraf plaats te vinden. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim, dan dient tijdens de workshop/congres contant betaald te worden.

13.6 Deelname aan de opleiding dient voor aanvang van de lessen voldaan te zijn, tenzij betaling in termijnen is afgesproken. In het laatste geval wordt het bedrag verhoogd met 5% en dient het gehele bedrag binnen de op de factuur vermelde termijnen voldaan te zijn.

13.7. Bij betaling in termijnen moeten twee termijnen voor de start van de opleiding voldaan zijn. De totale opleidingskosten dienen binnen de op de factuur vermelde termijnen voldaan te zijn.

13.8. De examenkosten dienen tegelijkertijd met de eerste termijnbetaling betaald te worden.

13.9. De examen- en reisgelden in verband met deelname aan een opleiding zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De reiskosten dienen door de opdrachtgever zelf bekostigd te worden.

13.10. Indien men materialen vooraf wilt ontvangen, dienen de opleidingskosten, incl. verzendkosten vooraf betaald te zijn.

13.11. Herexamens worden extra berekend en dienen vooraf betaald te worden. 13.9. Het inzien van de examenresultaten is gratis mogelijk bij EFAA te Weert. Voor persoonlijke uitleg wordt € 35,00 in rekening gebracht.

Artikel 14. Incassokosten

14.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 • over de eerste € 2.500 > 15% minimum incassokosten € 40,=, maximum € 375,=
 • over de volgende € 2.500 > 10% maximum € 625
 • over de volgende € 5.000 > 5% maximum € 875
 • over de volgende € 190.000 > 1%, maximum € 2.775
 • over de volgende € 800.000 > 0.5% maximum € 6.775
 • daarboven 0,0%.

14.2. Indien EFAA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan EFAA verschuldigde.

14.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. EFAA verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

15.2. EFAA, haar medewerkers of werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan de opleiding of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van EFAA.

15.3. De aansprakelijkheid van EFAA, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

15.4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van EFAA beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.5. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 15.4 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.6. EFAA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EFAA is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.7. EFAA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.8. EFAA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van opdrachtgevers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/congres/opleiding. Als de workshop/congres/opleiding niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan EFAA.

Artikel 16. Prijs

16.1. EFAA heeft het recht de prijzen van de overeenkomst jaarlijks eenzijdig aan te passen.

16.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

16.3 Waardebonnen en/of opleidingstegoeden mogen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen en/of kortingen.

Artikel 17. Facturering

17.1. Abonnementen waarvoor een jaarprijs is overeengekomen, worden, tenzij anders is overeengekomen, jaarlijks in de maand voordat het abonnement is ingegaan, gefactureerd. Zakelijke abonnementen worden jaarlijks of per maand per automatische incasso geïncasseerd.

Artikel 18. Overdracht rechten

18.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EFAA, rechten en/of plichten die aan een overeenkomst zijn verbonden, over te dragen aan een derde.

18.2. EFAA kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de overeenkomst ontleent aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de wederpartij gerechtigd het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 19. Vrijwaring

19.1. De opdrachtgever vrijwaart EFAA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EFAA toerekenbaar is.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – elk van de wil van EFAA onafhankelijke omstandigheden, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EFAA geen invloed kan uitoefenen, die nakoming van de overeenkomst door EFAA blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, epidemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van EFAA of diens leveranciers/partners.

20.2 EFAA is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van EFAA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door EFAA niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

20.3. Indien EFAA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschillen

21.1. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van EFAA, behoudens hogere voorziening. Niettemin heeft EFAA het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2. Op elke overeenkomst tussen EFAA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Persoonsgegevens

22.1. EFAA Gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden en voor bekendmaking van andere diensten van EFAA.

22.2. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 23. Intellectueel eigendom

23.1. Opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Websites, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, formats en formules, berusten bij (licentiegevers van) EFAA.

Artikel 24. Verwerken Persoonsgegevens

24.1. De opdrachtgever (bedrijf of individu) voert persoonsgegevens in in de website (naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en test gegevens) voor de uitvoering van de EFAA diensten aan de Aangesloten Personen. Indien de opdrachtgever andere Persoonsgegevens verzameld dan hier genoemd, dan treedt de opdrachtgever zelfstandig op als Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Opdrachtgever hiervoor aan alle eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens moeten voldoen. In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens de Opdrachtgever precies zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.

24.2. De opdrachtgever houdt zich aan de toepasselijke regelgeving (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

24.3. Alle organisaties die de Opdrachtgever inschakelt bij de verwerking van Persoonsgegevens van Aangesloten Personen ten bate van de ledenadministratie en boekhouding moeten minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

24.4. Indien EFAA een verzoek krijg van een Aangesloten Persoon die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen (een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens of een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens), dan werkt de Opdrachtgever daar binnen een termijn van 7 dagen aan mee.

Artikel 25. Beveiligen van Persoonsgegevens

25.1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat zij de Persoonsgegevens voldoende beveiligt.

25.2. De Opdrachtgever zal, indien EFAA dat verzoekt, aan EFAA, kosteloos, een rapportage sturen waarin de genomen beveiligingsmaatregelen staan en de eventuele aandachts- en/of verbeterpunten.

25.3. EFAA is gemachtigd, een inspectie of audit bij de Opdrachtgever laten uitvoeren om te bepalen of het verwerken van de Persoonsgegevens aan de wet en de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst voldoet. Hieraan zal het Sportcentrum medewerking verlenen.

Artikel 26. Exporteren Persoonsgegevens

26.1. De Opdrachtgever mag geen Persoonsgegevens laten verwerken door andere personen, zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen van EFAA.

26.2. In het geval deelnemer/gebruiker een verzoek doet tot inzage / verbetering / aanvulling / wijziging met betrekking tot diens persoonsgegevens, zal de Opdrachtgever het verzoek direct doorsturen aan EFAA en zal EFAA het verzoek verder afhandelen. De Opdrachtgever zal desbetreffende hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 27. Datalekken

27.1. In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zal de Opdrachtgever binnen 24 uur EFAA hierover informeren en op de hoogte houden via info@efaa.nl en EFAA de informatie verstrekken die is aangegeven in Bijlage 2, zodat EFAA indien nodig een melding bij de Toezichthouder kan doen.

Artikel 28. Persoonsgegevens verwijderen

28.1. Na het beëindigen van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever achtergebleven Persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier vernietigen.

28.2. Op verzoek van de Opdrachtgever zal EFAA, na verstrijken van de overeenkomst alle opgeslagen data verwijderen.


BIJLAGE I: VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKINGSDOELEN

Een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt zullen worden door de Opdrachtgever.

Verwerkingsactiviteiten door Verwerker:

Ledenadministratie en begeleiding met betrekking tot leden aangemeld via het Leefstijlclub

Verwerkingsdoelen:

- Verwerking van test resultaten
- Communicatie tussen gebruiker en trainer
- Informeren over diensten

Verwerkingsverantwoordelijke:

EFAA B.V.

Verwerker:

De Opdrachtgever

Sub verwerkers:

Geen

Verwerkte Persoonsgegevens:

Naam, Adres, E-mail, Telefoonnummer, Geboortedatum, test resultaten en Geslacht

Locatie verwerkingen:

Binnen de Europese economische Ruimte (EER)

 

 

Bewaartermijn:

-Tot 12 maanden na uitschrijving mogen gegevens worden bewaard, daarna dienen ze te worden geanonimiseerd
-Tot 8 jaar na uitschrijving worden gegevens die betrekking hebben op de facturatie bewaard in verband met de belastingwetgeving, daarna worden ook deze Persoonsgegevens verwijderd

Locatie back-ups:

Binnen de Europese economische Ruimte (EER)

Bewaartermijn back-ups:

Tot maximaal 1 jaar


BIJLAGE II: PROCES RONDOM HET MELDEN VAN DATALEKKEN EN DE TE VERSTREKKEN INFORMATIE

Beveiligingsincidenten en melding

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens, die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beheert, mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk zijn gesteld voor derden. Het is wettelijk verplicht een registratie bij te houden van alle Datalekken binnen een organisatie. Daarin moeten in ieder geval de details van het Datalek vermeld worden, alsmede de systemen en het aantal Betrokkenen dat geraakt wordt door het lek, en de gevolgen die het Datalek had of heeft voor de Betrokkenen. Tot slot dienen de maatregelen die worden voorgesteld of zijn genomen om het Datalek aan te pakken te worden gedocumenteerd inclusief eventuele genomen maatregelen om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk in te perken.

De Verwerker moet een (potentieel) Datalek binnen 24 uur melden aan de Verwerkings-verantwoordelijke, inclusief de informatie, ontwikkelingen en genomen maatregelen. De Verwerkingsverantwoordelijke dient het Datalek vervolgens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het en ernstig Datalek betreft.

Waar melden van beveiligingsincident?

Als er een beveiligingsincident is ontdekt, neem direct contact op EFAA via info@efaa.nl en 0495-533229. De volgende vragen zijn gelijk aan de informatie die aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden verstrekt.

 1. Geef een samenvatting van het beveiligingslek / beveiligingsincident / datalek: wat is er gebeurd? Vermeld hier ook de naam van het betrokken systeem.
 2. Welke typen persoonsgegevens zijn betrokken bij het beveiligingsincident? Zoals, maar niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, IP-nummer, pasfoto en ieder ander tot een persoon te herleiden gegeven.
 3. Van hoeveel personen zijn de persoonsgegevens betrokken bij het beveiligingsincident? Geef a.u.b. een minimum en maximum aantal personen. 4. Omschrijving groep personen om wiens gegevens het gaat. Geef aan of het gaat om alleen Aangesloten Personen via EFAA of dat het gaat een grotere groep van uw leden .
 4. Zijn de contactgegevens van de betrokken personen bekend? Het kan zijn dat betrokkenen geïnformeerd moeten worden over het datalek, kunnen we deze personen in dat geval bereiken?
 5. Wat is de oorzaak (root cause) van het beveiligingsincident? Heeft u een idee hoe het beveiligingsincident heeft kunnen ontstaan?
 6. Op welke datum of in welke periode heeft het beveiligingsincident plaats kunnen vinden? Geef dit a.u.b. zo specifiek mogelijk aan.

Je bent hier:

EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO