14-04-2010

Een belangrijke datum voor de toekomst van de fitness branche is 1 mei 2010, als Nederland het tweede land in Europa wordt waar een officieel register voor trainers wordt geopend als onderdeel van het EREPS. Dit register – met ondersteuning van het ministerie van VWS - zal door Fit!vak in Oosterbeek beheerd worden.

In samenwerking met EHFA, de Europese branche organisatie uit Brussel is Fit!vak reeds geruime tijd bezig met de voorbereiding hiervan, teneinde een onafhankelijk, objectief en een op Nederlandse en Europese gebaseerd kwalificatiesysteem te realiseren. Dit heeft er voor gezorgd dat het kwalificatiedossier voldoet aan de normen van de ministeries van VWS, OC&W en EQF (European Qualification Framework). Deze normen zorgen ervoor dat trainers die voor het examen slagen de juiste kwalificaties en competenties hebben om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitness branche veilig en effectief uit te oefenen. Deze erkenning geeft garantie voor een goede en actuele vakbekwaamheid. De gedragscode van het Register is voor klanten en werkgevers een waarborg voor vakkundig en correct handelen en acteren van de Erkende Fitnesstrainer.

EHFA, EREPS en Fit!vak zijn tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden en principes van het register, en werken nu met alle belanghebbenden in Nederland samen om een professioneel register te garanderen dat in een Europees samenwerkingsverband zal opereren.

Toelating tot het Nederlandse EREPS register zal door Fit!vak, op basis van door de Nederlandse branche bepaalde normen worden gecontroleerd en uitgevoerd.

Er wordt gestart met 2 niveaus ; Niveau 3 [Fitnesstrainer A], en Niveau 4 [Fitnesstrainer B]. Eenieder die tot het register wil worden toegelaten zal het Nederlands branche-examen (Fit!vak) met goed gevolg moeten afleggen en dient de “Code of Conduct” te onderschijven.

Zodra het NL EREPS register operationeel is, zal EHFA alle op dit moment geregistreerde Nederlandse leden in het Europese register overdragen aan Fit!vak voor opname in het NL register.

Vanaf die datum zal opname voor in Nederland opererende trainers in het EU register niet meer mogelijk zijn. Uiteindelijk is het EHFA ‘s doel om in Europa 27 nationaal opererende, maar in Europees verband samenwerkende registers te installeren. Voordeel van deze Europese samenwerking is het delen van de hoge IT startkosten, het uitwisselen van ervaring, het benutten van subsidies en het mogelijk maken van internationale erkenning van competentie niveaus. Hierdoor zal het beroep van Fitness Trainer nog meer aanzien krijgen en zal de algemene kwaliteit een positieve impuls krijgen.

Leden van het NL register zullen opgenomen worden in een publiek register dat op internet door zowel consumenten als branchegenoten kan worden geraadpleegd. De registratie geschied voor 1 jaar en elk jaar moet de geregistreerde trainer een aantal punten voor “permanente Educatie “ aantonen zodat opnieuw licentie voor een jaar verleend kan worden. Bij de registratie hoort een fraai diploma en een op naam gestelde lidmaatschapskaart, waarop de naam, het unieke lidmaatschapsnummer en de geldigheidsdatum staan vermeld. Leden zullen regelmatig informatie ontvangen over trainingsmethoden en ontwikkelingen daarin en hebben de mogelijkheid tegen zeer gunstige voorwaarden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarnaast kan men profiteren van speciale aanbiedingen.

Harm Tegelaars, President van EHFA zegt in een commentaar: “Ik ben bijzonder verheugd en trots dat Fit!vak als de branchevereniging van mijn geboorteland zo voorop loopt in Europa en de visie heeft getoond als een van de eerste landen het EREPS register te introduceren. Ik ben ervan overtuigd dat het geweldige succes van het register in Engeland, waarbij nu ruim 28.000 leden (70% van alle trainers !) zijn aangesloten in Nederland herhaald kan worden en dat het ook hier een geweldige kwaliteitsimpuls aan de markt zal geven. EHFA zal er alles aan doen om Fit!vak bij de lancering te ondersteunen en te helpen het register tot een groot succes te maken.”

Ronald Wouters voegt hieraan toe……….

Fit!vak is erg verheugt dat wij samen met EHFA concreet invulling geven aan het beleid en proces om de kwaliteit en borging van het ambacht van bewegingsdeskundige gestalte te geven. Gezien de ontwikkelingen binnen onze branche is het definiëren van het profiel van de bewegingsdeskundige en het bewaken van de competenties één van de focuspunten voor de verdere kwaliteitsontwikkeling binnen de fitnesssector. Fit!vak en EHFA dragen met het Register bij aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de vakbekwame bewegingsdeskundige werkzaam in een fitnessbedrijf. We dragen hiermee als brancheorganisaties tevens bij om het vak van bewegingsdeskundige naar een nog hoger niveau te tillen. Ook in het kader van vakmanschap werkt de fitnesssector via zelfregulering aan haar sociaal-maatschappelijke erkenning van onze fantastische sector!


Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO