13-03-2009

Het kabinet wil een integrale aanpak voor de bestrijding van overgewicht. Overgewicht raakt de volksgezondheid, zowel in Nederland als op wereldschaal. De maatschappelijke gevolgen liggen in de sfeer van verminderde productiviteit, uitval en verzuim. Het kabinet wil een aanpak die de inzet van veel instanties vraagt om deze ontwikkeling tegen te gaan. Dit staat in de nota Overgewicht van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Bussemaker van VWS waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Mensen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun leefstijl. Ze kiezen zelf hun voedings- en bewegingspatroon. Het kabinet vindt het respect voor deze vrijheid voorop staan. Wel is het belangrijk mensen zodanig te informeren dat zij in staat zijn een goede keus te kunnen maken. De markt maakt deze gezonde keuze gemakkelijker door betrouwbare etiketten en logo's op producten te zetten. De overheid stelt daarvoor randvoorwaarden, zodat mensen betrouwbare informatie krijgen die hen in staat stelt te kiezen voor een gezonde leefstijl.

Overgewicht leidt vaak na verloop van tijd tot obesitas, een chronische ziekte waar patiënten bijna niet meer vanaf komen. Preventie van (verdere) gewichtstoename is eigenlijk de enige remedie. Voor effectieve preventie is een integrale aanpak op lokaal niveau nodig. Het kabinet doet een beroep op diverse maatschappelijke partners zoals artsen, werkgevers, schoolbesturen en lokale overheden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van overgewicht. De samenwerking die maatschappelijke partners in het Convenant Overgewicht hebben opgezet, zal het kabinet blijven ondersteunen. Het stimuleren van een gezonde leefstijl staat hierbij centraal. De nota Overgewicht ondersteunt maatschappelijke partners met concrete instrumenten:

De leeftijdsgrens voor reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen is nu geregeld in een zelfreguleringscode. De betrokken partijen wordt gevraagd deze code aan te passen zodat kinderen onder de 12 jaar zoveel mogelijk worden gevrijwaard van reclame voor voedingsmiddelen die niet passen in een gezond voedingspatroon. Het kabinet gaat er vanuit dat een verbetering van deze zelfreguleringscode haalbaar is.

Een integrale en samenhangende lokale aanpak van kinderen met obesitas zal worden gestimuleerd. Dit gebeurt onder andere door de aanstelling van een 'ambassadeur', die gaat werken met een aan de Nederlandse omstandigheden aangepaste EPODE systematiek (Ensemble Prevenons l'Obésité des enfants). Een Frans initiatief, dat laat zien hoe initiatieven van een invloedrijk persoon (in Frankrijk de burgemeester) kunnen leiden tot effectieve samenwerking, waarbij alle betrokken partijen zich kunnen profileren. Via ZonMw wordt budget beschikbaar gesteld om een aan de Nederlandse omstandigheden aangepaste aanpak op basis van deze systematiek uit te rollen).

Het Partnerschap Overgewicht Nederland ontwikkelt in samenspraak met het zorgveld een zorgstandaard obesitas. De zorgstandaard zal leiden tot goed afgestemde ketenzorg voor mensen met overgewicht en obesitas.

Het ministerie van VWS onderzoekt of en hoe de Beweegkuur in het verzekerde pakket kan worden gebracht. Dit project begeleidt mensen met overgewicht en een hoog risico op diabetes vanuit de eerstelijnszorg naar een actievere leefstijl met verantwoorde voeding en voldoende beweging. Met behulp van het ontwikkelde prototype wordt geïnvesteerd in samenwerking met lokale partijen.

Binnen het Preventieprogramma van ZonMW zijn middelen vrij gemaakt om gemeenten te ondersteunen bij het invoeren van best practices voor de vier belangrijkste leefstijlonderwerpen, waaronder overgewicht.

Het Centrum Gezond Leven van het RIVM brengt vraag en aanbod van effectieve interventies bij elkaar.

Verdere uitrol van het project 'De gezonde schoolkantine' door middel van een competitie en stimuleringsprijs (verdubbeling van 75 naar 150 scholen).

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO