29-03-2021

Op 22 maart 2021 zond ik een brief naar minister Hugo de Jonge. Strekking van die brief was dat er niet één pandemie heerst maar 4, ook nog die van inactiviteit, die nu flink verder uitgebreid is, diabetes en die van overgewicht en obesitas. Ik geef in die brief aan dat bewustwording en aandacht voor leefstijl een gezamenlijke aanpak kan zijn voor COVID-19 en voor de andere 3 pandemieën in een. Mijn concrete eerste vraag in de brief aan de minister is om de gezondheid van de Nederlandse bevolking op gebied van overgewicht, obesitas, diabetes en inactiviteit structureel meer aandacht te geven. Mijn tweede vraag gaat over de beschikbaarheid van ondersteuningslocaties, het open stellen van de leefstijl- en preventiecentra.

Op 26 maart ontving ik een reactie, en nog wel een onverwachte inhoudelijke. Niet van de Minister zelf, maar van de dienstpost VWS voorlichting, zonder naam verder. Uit de reactie bleek wel dat de persoon die geantwoord heeft, de brief wel gelezen had.

Kort samengevat was de reactie:

Er wordt geopend met het uiten van grote bewondering dat ik vanuit mijn expertise bij wil dragen aan het helpen van mensen. De schrijver is het met me eens dat niet alleen de huidige Coronapandemie een gevaar voor de gezondheid is en dat inderdaad, het percentage Nederlanders met bijvoorbeeld obesitas blijft stijgen. Er wordt duidelijk gemaakt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport wel degelijk de noodzaak van een integraal preventiebeleid inziet en beschrijft daarna het Nationaal Preventieakkoord, waarin thema’s als roken, overgewicht en probleemdrinken centraal staan. Verder wordt gemeld dat de Rijksoverheid momenteel een Gezonde Leefstijl campagne voorbereidt. Vijf betrokken departementen (ministeries van VWS, OCW, IenW, SZW en BZK) hebben een werkgroep gevormd en zullen adviezen aanbieden aan de Tweede Kamer met voorstellen om Nederland meer in beweging te krijgen en te houden. Daar zet ik, schrijft de schrijver (maar wie dat is weet ik dus nog niet) mij samen met minister van Ark (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis voor in.

Concreet als reactie op mijn vragen kreeg ik terug dat men bewustwording ook ontzettend belangrijk vindt en dat daarvoor de Leefstijl campagne op de planning staat. Op mijn aanbod om als gezamenlijk netwerk van leefstijl- en preventiecentra te ondersteunen wordt niet ingegaan helaas. Op mijn vraag over het (gecontroleerd) openen van de binnensport wordt verwezen naar dat sluiting onderdeel van een pakket met maatregelen is, dat erop gericht is om groepsvorming en onderlinge contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarin is de afweging gemaakt dat, om dat doel te bereiken, het noodzakelijk is om binnensportaccommodaties te sluiten. Ook wordt beschreven dat, wanneer de besmettingscijfers aanleiding geven voor versoepeling, er ook gekeken zal worden naar mogelijkheden voor het heropenen van binnensportlocaties en onder welke voorwaarden dat zou kunnen.

Kortom, wat bewustwording en ondersteuning betreft wordt kort beschreven wat VWS er aan doet, maar er wordt niet op de uitgestrekte hand gereageerd. Op de vraag om met extra maatregelen Nederland met binnensport toch in beweging te krijgen, wordt verwezen naar de algemene maatregelen.

Natuurlijk wel een logische reactie en ik moet zeggen, het is niet afgerafeld of aan de kant geschoven en dat waardeer ik. Wat ik uiteraard erg jammer vindt is dat VWS de oplossing zelf in de hand denkt te hebben, ik lees er in ieder geval in, dat lossen wij wel op. Dat is op zijn minst jammer, maar eigenlijk ook erg vreemd. VWS weet natuurlijk zelf ook dat deze pandemieën alleen samen als maatschappij aangepakt kunnen worden, ze blijven toch ook op aan het roepen om ons aan de regels te houden en vragen de ondersteuning van bedrijvig Nederland om hun bijdrage te leveren door al meer dan een jaar maar in te leveren. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om dan iedereen die wil helpen en ondersteunen, om te werken aan een gezonder Nederland, aan zich te binden. Maar dat blijkt dus niet zo gemakkelijk of wordt in ieder geval nog niet gedaan. Daarom vond ik het nodig een vervolg brief te sturen.

Beste … (publieksvoorlichting VWS),

Allereerst van harte dank voor de reactie, die wordt gewaardeerd.

Ik ben er inderdaad van op de hoogte dat er activiteiten zijn vanuit VWS om de toename van o.a. overgewicht en obesitas te remmen, o.a. met behulp van het Nationaal preventieakkoord.  Ik denk dat J.O.G.G. hierin een cruciale factor is, de jeugd heeft immers de toekomst en we pakken het maatschappelijk nog niet zo geweldig aan om de leefstijl kennis over te dragen aan onze jonge generaties. De GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) is zeker een oplossing voor mensen met obesitas, maar is helaas geen preventie, waardoor we toch als het ware achter het net blijven vissen. De doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord is dan wel om overgewicht terug te dringen maar het RIVM heeft berekend dat overgewicht en obesitas, ondanks de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, toch door blijft stijgen naar 62% in 2040. Daarom zijn wij er ook van overtuigd, dat hierin meer samen opgetrokken kan worden met partijen die meer kunnen betekenen op gebied van preventie.

Het is goed om te vernemen dat de Rijksoverheid de aankomende maanden een Gezonde Leefstijl campagne gaat lanceren. Is er een mogelijkheid om hierin, als groep van gepassioneerde ondernemers op gebied van leefstijl- en preventie, mee te denken en hieraan bij te dragen. Inhoudelijk bedoel ik dan, maar ook straks in de communicatie en uitrol. Wij werken samen in een sterk landelijk netwerk van ruim 300 leefstijl- en preventiecentra (NL Actief preventiecentra, VES en Nieuwe Gezondheid steunpunten) die graag een steentje bijdragen om de boodschap uit te dragen. Hoe eerder wij deze locaties mee kunnen nemen in dat wat er aan gaat komen, des te meer mensen kunnen vanuit de regio hierover geïnformeerd en betrokken worden.

Ook goed om te vernemen dat de gezamenlijk departementen (ministeries van VWS, OCW, IenW, SZW en BZK) een werkgroep hebben gevormd en een advies zullen aanbieden aan de Tweede Kamer met voorstellen om Nederland meer in beweging te krijgen en te houden. We willen graag als groep daarin iets kunnen betekenen. Zijn hier al ideeën of plannen over beschikbaar? We denken er graag in mee en ondersteunen ook hierbij graag in de uitvoering en communicatie.

Ik hoop dat we de connectie kunnen maken op het vlak van de Nationale Leefstijl campagne, hiervoor moeten alle maatschappelijke partijen die hier iets aan kunnen bijdragen toch de koppen  bij elkaar steken.

Ons bereik is naast de 300 leefstijl- en preventie centra ook nog ruim 20.000 trainers, personal trainers en leefstijlcoaches en we hebben met het Preventie manifest het afgelopen jaar een partnernetwerk opgebouwd, die ook graag ondersteunen in de nationale leefstijl campagne (https://hoedoejedat.nu/partners).

Mag ik u er verder nog op wijzen dat wij (stichting Nieuwe Gezondheid), met behulp van de Europese commissie/Erasmus +, een gezond leven documentaire ontwikkelen op de pijlers van de GLI: Voeding, Bewegen en mindset, die straks gratis ter beschikking komt in 7 talen, hier kan wellicht in de leefstijl campagne ook gebruik van gemaakt worden. De kosten zijn 0,-. (https://new-health.eu/nl/videos). De introductie hiervan is af en staat online, nu zijn we bezig met het deel over bewegen. Kenniscentrum Sport en Bewegen en NL Actief zijn al partner in dit programma en dragen bij aan een toolbox voor professionals en consumenten.

Als laatste wijs ik u ook graag op de Nationale leefstijlscan, deze hebben we, op basis van de beweeg- en voedingsrichtlijn van de Gezondheidsraad ontwikkeld, voor de Belgische federatie, zij gaan die landelijk inzetten als bewustwordingsprogramma (https://nationaleleefstijlscan.be/nl). Deze zouden wij ook graag in Nederland inzetten, gecombineerd met een leefstijldashboard, waarin zichtbaar komt hoe de deelnemers leven op gebied van voeding en beweging en welke keuze ze maken om aan hun leefstijl te gaan werken. Wellicht ook een welkome aanvulling in de Nationale Leefstijlcampagne en ook deze willen we graag om niet inbrengen.

Ik wil afsluiten met nogmaals een woord van dank voor de reactie en hoop dat mijn reactie terug aanleiding is om samen in gesprek te gaan en een volgende stap te gaan maken naar een actiever, gezonder en vitaler Nederland.

Ik verneem graag uw reactie.

Met sportieve groet,

John van Heel

Wordt vervolgd…

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Leefstijlclub
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Leefstijlclub
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO