24-09-2007

Enkele stukken uit de media

Sportschool in basispakket Bron: NOS/Nu.nl maandag 24 september 2007 Om de Nederlander fitter en gezonder te laten leven zoekt minister Klink van Volksgezondheid naar een manier om de sportschool in het basispakket te krijgen. De minister denkt dat met deze maatregel de kosten in de zorg verlaagd kunnen worden. Huisartsen zouden mensen die ongezond leven op recept door kunnen sturen naar de sportschool. De omroep, NOS, meldt dat de pilotprojecten, 'Bewegen op recept', binnenkort zullen starten. De sportscholen moeten ervoor kunnen zorgen dat de mensen gezonder gaan leven. Wat uiteindelijk ook weer moet zorgen voor een besparing in de gezondheidszorg. In de preventienota staat ook dat de minister van Volksgezondheid de invoering van het rookverbod in de horeca per 1 juli 2008 wil doorzetten. Sporten op recept AMSTERDAM - De sportschool komt mogelijk in het basispakket van de ziektekostenverzekering voor mensen die erg veel overgewicht hebben. Sporten op recept dus. Maar eehhh.... wie gaat dat betalen? Ja wij natuurlijk, hardwerkend, gezond levend Nederland. Wij die ons best doen om het niet zover te laten komen. Het is weer een excuus meer om de premie gigantisch te verhogen. Tja zeg nu zelf, dat gezond leven zal ons leren om de buikriem nog strakker aan te halen. Vita, Deventer Proeven met sporten op doktersrecept maandag 24 september 2007 12:30 (Novum) - Sporten op doktersrecept moet mogelijk worden voor mensen die gezondheidsrisico's lopen. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) in de kabinetsvisie op het gezondheidsbeleid gedurende deze regeerperiode. Volgend jaar begint een aantal proefprojecten die sporten op recept mogelijk maken. Het kabinet vindt het huidige gezondheidsbeleid te vrijblijvend. In de komende jaren gaat er meer aandacht uit naar het voorkomen van ziektes. Dat zal gebeuren op lokaal niveau, waarbij bestaand aanbod zoals beweegprogramma's in de buurt effectiever worden. Dat zal gebeuren in samenwerking met lagere overheden, het bedrijfsleven en scholen.Scholen zullen ook meer accent moeten leggen op preventie van overmatig alcoholgebruik. Die aandacht moet ervoor moeten zorgen dat leerlingen niet ondermaats presteren door drankmisbruik, schrijft Klink. Kabinetsvisie op gezondheid en preventie Nieuwsbericht, 24 september 2007 De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink ingestemd met de kabinetsvisie op gezondheid en preventie. Met de kaderbrief 2007-2011 zet het kabinet de agenda voor het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Daarnaast wordt in de brief ingegaan op de preventieadviezen van het interdepartementaal beleidsonderzoek, het College voor zorgverzekeringen, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de artsenorganisatie KNMG. Het kabinet vindt het huidige gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan te vrijblijvend en te versnipperd. Bovendien levert het niet genoeg gezondheidswinst op. Nederland begint in vergelijking met andere Europese landen achter te lopen en vooral de jeugd maakt een slechte start door ongezond te leven. Ook het aantal chronische zieken neemt fors toe. Het kabinet wil daarom meer samenhang creëren. Zo moet er in de zorg meer aan preventie worden gedaan. En de infrastructuur van publieke gezondheid (GGD’en, eerstelijnsgezondheidszorg) kan steviger zodat lokale partijen beter samenwerken. Het kabinet doet ook een beroep op gemeenten, bedrijfsleven, scholen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders om hun bijdrage te leveren en intensiever te gaan samenwerken. Zij hebben vanuit hun eigen invalshoeken belang bij vitale burgers, bij gezonde werknemers die minder verzuimen en productief zijn, bij fitte leerlingen, bij gezonde verzekerden en dito patiënten. Het gaat bij de samenwerking bijvoorbeeld om de verbinding te zoeken op lokaal niveau waarbij bestaand aanbod in samenhang effectiever wordt, zoals beweegprogramma’s in de buurt. Of om scholen die er belang bij hebben dat hun leerlingen niet ondermaats gaan presteren vanwege overmatig alcoholgebruik. Ook kan gedacht worden aan de verbinding te zoeken om een bepaalde doelgroep een beter aanbod te geven, zoals de zorggroepen voor diabetes. In lijn met de deze beleidsbrief heeft het kabinet al tot een aantal concrete maatregelen besloten: • Per 1 juli 2008 wordt een algemeen rookverbod in de horeca van kracht; • De staatssecretaris VWS en de bewindslieden van OCW stellen vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. Hiermee worden professionals ingezet die het beleid op deze terreinen op elkaar afstemmen en intensiveren. De impuls is in eerste instantie bedoeld voor de steden uit het Grotestedenbeleid (G-31). Hier horen ook de gemeenten met de veertig krachtwijken bij; • In 2008 wordt gestart met een pilot op het terrein van bewegen op recept en zal verder gegaan worden met de proef-implementatie versterking van ondersteuning bij stoppen met roken. Daarnaast wordt op een aantal (deel)terreinen aanvullend beleid voorbereid, waaronder: • De staatssecretaris van VWS zal dit najaar met een beleidsbrief Sport komen waarin onder andere wordt ingegaan op een verdere intensivering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen; • Voor de begrotingsbehandeling van VWS komt de minister van VWS in overleg met de minister voor Jeugd en Gezin en de minister van BZK met een hoofdlijnenbrief alcoholbeleid; • In het kader van de besluitvorming rond de begroting 2009 wordt uitgewerkt of en onder welke voorwaarde meer preventieve zorg onder de dekking van de zorgverzekering kan worden gebracht.

Kaderbrief 2007-2011 visie op gezondheid en preventie;http://www.minvws.nl/images/2798399a_tcm19-152840.pdf

VWS Een visie op gezondheid en preventie, september 2007http://www.minvws.nl/images/pg-2798399b_tcm19-152845.pdf

Gezond gedrag bevorderd - Eindrapportage van de werkgroep IBO preventie http://www.minvws.nl/images/pg-2798399d1_tcm19-152849.pdf

Volg ons ook op:

Overige nieuws

Je bent hier:

AANGESLOTEN BIJ


EFAA
Missie & visie

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht.

Stop overgewicht MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Trainers Netwerk

Gratis inspiratie netwerk voor trainers met passie voor het vak

Trainers netwerk MEER INFO

Nieuwe Gezondheid
Lidmaatschappen

Word een leefstijl kenniscentrum van jouw regio!

Nieuwe Gezondheid MEER INFO